De redactie van Iloveinspiration.nl doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op.

Het is nooit onze bedoeling om auteursrechten van fotografen te schenden. Mocht er onverhoopt gebruik gemaakt zijn van een foto (of ander materiaal) waarvoor de rechten niet vrijelijk zijn overgedragen, kunt u mailen naar info@iloveinspiration.nl. Wij zullen de foto na verificatie  verwijderen. Gezien de faciliterende rol van Iloveinspiration.nl neemt Iloveinspiration.nl echter geen aansprakelijkheid over aangaande het verkeerd gebruik van dit materiaal.

Ondanks onze constante zorg en aandacht voor onze website kan het voorkomen dat de informatie op deze website niet helemaal volledig of onjuist is, hiervoor is Iloveinspiration.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden in het getoonde, noch is Iloveinspiration.nl verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende gevolgen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie en/of producten op Iloveinspiration.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De meningen en beweringen die worden geuit op Iloveinspiration.nl zijn van de auteur, de auteur draagt zijn/haar verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedane uitspraken.

Links naar websites van derden
Wij gebruiken links van derden ter informatie en ter doorverwijzing, wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van derden en de manier waarop zij met uw privacy gegevens omgaan. Lees daarvoor de disclaimer, copyright en algemene voorwaarden van de desbetreffende sites.